Publication details

Journal Article

On uniform resampling and gaze analysis of bidirectional texture functions

Filip Jiří, Chantler M.J., Haindl Michal

: ACM Transactions on Applied Perception vol.6, 3 (2009), p. 1-15

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, 41358, EC Marie Curie, GA102/08/0593, GA ČR

: BTF, texture, eye tracking

: doi.acm.org/10.1145/1577755.1577761

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/haindl-on uniform resampling and gaze analysis of bidirectional texture functions.pdf

(eng): The use of illumination and view-dependent texture information is recently the best way to capture the appearance of real-world materials accurately. One example is the Bidirectional Texture Function. The main disadvantage of these data is their massive size. In this article, we employ perceptually-based methods to allow more efficient handling of these data. In the first step, we analyse different uniform resampling by means of a psychophysical study with 11 subjects, comparing original data with rendering of a uniformly resampled version over the hemisphere of illumination and view-dependent textural measurements. We have found that down-sampling in view and illumination azimuthal angles is less apparent than in elevation angles and that illumination directions can be down-sampled more than view directions without loss of visual accuracy. In the second step, we analyzed subjects gaze fixation during the experiment.

(cze): Nejpřesnější způsob zachycení reálných materiálů je prostřednictvím vzhledu textur jejich povrchů v závislosti na úhlu osvětlení a pohledu. Jako príklad lze uvést dvojsměrnou texturní funkci. Její hlavní nevýhodou je značná datová náročnost. Tento článek se zabývá analýzou možností využití psychovisuálních metod pro zvýšení efektivity zpracování těchto dat. V prvním kroku jsme analyzovali několik způsobů plošného převzorkování těchto dat pomocí psychofyzikální studie provedené na 11 účastnících. V této studii jsme porovnali vizualizace povrchů z původních dat s vizualizacemi na základě dat převzorkovaných v prostoru polokoule možných směrů osvětlení a pohledů. Zjistili jsme, že podvzorkování v azimutových úhlech je mnohem méně nápadné než v elevačních úhlech a také, že směry osvětlení mohou být podvzorkovány mnohem více než směry pohledu, při zachovaní stejné visuální kvality. V druhém kroku jsme analyzovali průběh fixací pohledu účastníků experimentu.

: BD