Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení adaptivních systémů

Zástupce vedoucího: 
Mail: 
Telefon: 
266052061
286890420
Publikace ÚTIA: 
seznam

Logo of DAS

Oddělení Adaptivních systémů se zaměřuje na výzkum a návrh rozhodovacích systémů, které mění své chování v reakci na chování okolního prostředí. Tato zásadní schopnost adaptovat se zvyšuje efektivnost těchto systémů. Desetiletí výzkumu přinesla řadu koncepčních, teoretických, algoritmických, softwarových a aplikovaných výsledků. Cílem nových výzkumných projektů je rozšíření použitelnosti klasických metod na složitější problémy, případně vývoj zcela nových postupů.

Zkušenosti oddělení AS jsou využívány při řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů podporovaných grantovými agenturami i soukromými zdroji. Společným jmenovatelem projektů je vytváření teorie respektující omezenost dostupných výpočetních zdrojů. Tento koncepční problém složitosti je společný pro všechny sledované aplikační oblasti, které zahrnují řízení dopravy pomocí signalizace, řízení technologických procesů, radiační ochranu, nukleární medicínu, analýzu finančních dat, elektronickou demokracii, atd. Zvyšující se složitost řešených problémů je hlavní motivací pro výzkum decentralizovaného řízení rozsáhlých systémů a normativní rozhodování s mnoha účastníky.

 

Pocta zesnulým členům Oddělení adaptivních systémů

02.05.2024 - 14:40

Detaily

Ing. Lubomír Bakule CSc.
Ing. Květoslav Belda Ph.D.
Ing. Josef Böhm CSc.
Ing. Antonie Brožová
Doc. Ing. Kamil Dedecius Ph.D.
Dr. Siavash Fakhimi Derakhshan Ph.D.
Bc. Aleksej Gaj
Doc. Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Jitka Homolová Ph.D.
Ing. Adam Jedlička
RNDr. Ladislav Jirsa Ph.D.
Ing. Miroslav Kárný DrSc.
Ing. Lenka Kuklišová Pavelková Ph.D.
Bc. Soňa Molnárová
Ing. Petr Pecha CSc.
Ing. Pavel Píša Ph.D.
Štěpán Pressl
Ing. Marko Ruman
Prof. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ondřej Tichý Ph.D.
Ing. Petr Zagalak CSc.
Období: 2018 - 2020
Detekce anomálií je důležitým nástrojem automatického zpracování dat v případech, kdy není u žádných dat známé, do jaké třídy patří (učení bez učitele). Detekce anomálií se snaží nalézt vzorky, které se výrazně liší od většiny a proto jsou potenciálně zajímavé pro další analýzu. V současné době je většina metod založena na jednoduchých mělkých modelech bez jakékoliv složitější hierarchie.
Období: 2017 - 2021
Cílem projektu je podstatně přispět k teoretickému a algoritmickému rozvoji kooperace a dohadování ve složitých situacích a za neurčitosti. Cílová teorie bude využitelná k decentralizovému dynamickému rozhodování v rámci plochých struktur spolupráce a to bez předběžné koordinace. Podpoří jednotlivého agenta jednajícího v síti strategicky interagujících agentů.
Období: 2017 - 2018
Linear and bilinear models arise in many research areas including statistics, signal processing, machine learning, approximation theory, or image analysis.
Období: 2016 - 2018
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech.
Období: 2016 - 2018
Systémy parciálních a obyčejných diferenciálních rovnic budou zkoumány pomocí metod dynamických systémů. Mnoho problémů z biologie, chemie, mechaniky, řízení, přenosu informace, ekonomie a dalších vědních disciplin jsou charakteristické tím, že mohou být popsány jako dynamický systém, který se mění v čase. Zavedením zpoždění (paměti) se matematický model stává realističtějším.
Období: 2014 - 2017
Předložený projekt je založen na spolupráci expertů z oblastí teorie informace a atmosférického disperzního modelování v rámci řešení obtížného a vysoce aktuálního tématu. Hlavním cílem projektu je vývoj metod určení zdrojového členu úniku radioaktivní látky nebo jiné nebezpečné látky do atmosféry z dostupných měření. Metoda může být použita v reálném čase (např.
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Fakulta informatiky a statistiky VŠE
Fakulta informačních technologií ČVUT
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola polytechnická Jihlava
08.06.2023
Dne 6. června 2023 na veřejném zasedání vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU přednesl náš kolega Václav Šmídl...
24.11.2022
V soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA zvítězily dva články autorů z oddělení Adaptivních systémů.1. místo v kategorii ...
19.06.2019
Třiadvacet výrazných vědeckých talentů letos získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho. Mezi...
04.03.2019
Ing. Lubomír Bakule, CSc. byl jmenován emeritním pracovníkem ÚTIA AV ČR, za jeho přínos k rozvoji ústavu a vědního...
18.05.2015
Předseda Akademie věd ČR udělil na základě doporučení komise prémii Otto Wichterleho pro rok 2015 mladým nadějným...
03.12.2014
Odborná porota 7. celoškolského ročníku Rektorysovy soutěže v aplikované matematice pořádaněho Katedrou matematiky, FSv...
27.09.2013
Článek Decentralized control and communication L. Bakuleho byl vyhodnocen službou ScienceDirect jako jeden z 25...
09.11.2012
Česká společnost pro ochranu pře zářením udělila cenu pro nejlepší práci madých autorů v oblasti ochrany před...
24.02.2012
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. a Česká nukleární společnost ocenily disertační práci s názvem "Application of...
29.09.2011
The 2011 Outstanding Statistical Application Award of American Statistical Association has been presented to Miroslav...
28.09.2011
Miroslav Kárný and his co-authors A.Raftery (University of Washington) and P.Ettler (Compureg s.r.o.) were selected to...
09.12.2010
Společnost Siemens a Fórum průmyslu a VŠ vyhlásili 13. ročník soutěže o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské...
23.06.2010
Podstatou patentu je robotické zařízení resp. jeho konstrukční uspořádání založené na paralelní kinematické konfiguraci...