Institute of Information Theory and Automation

You are here

Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování

Vladimíra Sečkárová
Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2015-09-14
Venue: 
MFF UK, Sokolovska 83, Praha 8
Mail: 
Status: 
defended
Tato práce se zabývá návrhem systematického kombinování diskrétních pravděpodobnostních distribucí založeném na teorii rozhodování a teorii informace, konkrétně na křížové entropii (známé taká jako Kullbackova-Leiblerova (KL) divergence). Optimální kombinací je pravděpodobnostní funkce minimalizující podmíněnou střední hodnotu KL-divergence. Hustota pravděpodobnosti, která se váže k této střední hodnotě, rovněž minimalizuje KL-divergenci za podmínek vztažených k řešenému problému. Ačkoliv je kombinace odvozena pro pravděpodobnostní typ informace na společném nosiči, můžeme ji po transformaci a/anebo rozšíření použít i pro míchání jiných typů informace. Práce také zahrnuje diskuzi o navrhovaném kombinování a sekvenčním zpracování dat, opakujících se datech, ovlivnění výsledků preferencemi mezi zdroji informace a aplikaci na reálná data.
2018-05-03 08:01