Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Odhadování a řízení za omezené neurčitosti

Typ práce: 
bakalářská
Kontakt/telefon: 
2337
Úkoly: 
Bakalářské (diplomové) práce budou zaměřeny na odhadování parametrů a/nebo stavů stochastických modelů, kde šum je popsán pravděpodobnostním rozdělením s omezeným suportem a využitím těchto modelů v úlohách modelově orientovaného řízení.
Uvedené modely jsou vhodné pro popis reálných systémů, kde některá ze zúčastněných veličin podléhá fyzikálnímu či jinému omezení, např. nezápornost veličiny, povolená rychlost jízdy v obci atd. V rámci tohoto tématu se nabízí řada možností - od rešeršní práce porovnávající různé přístupy k modelování omezených veličin, přes vytváření odhadovacích algoritmů a testování alternativních metod až po návrh řízení pro tyto omezené modely.
Algoritmy budou vytvářeny v jazyce Matlab, popř. C++.
Poznámka: 
Literatura: 

Literatura:
[1] M. Kárný etal.: Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms, Springer, 2006
[2] M. S. Grewal, A. P. Andrews: Kalman Filtering - Theory and Practice Using MATLAB, 2008, Wiley-IEEE Press
[3] G. C. Goodwin, M. M. Seron and J. A. De Dona: Constrained Control and Estimation - An Optimisation Approach, Springer, 2005
[4] S. Kotz, J. R. Van Dorp: Beyond Beta - Other Continuous Families of Distributions with Bounded Support and Applications, World Scientific Publishing, 2004
[5] Další literatura dle konkrétního zaměření práce

14.09.2018 - 13:03