Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: SI Období: 2022 - 2024
Budeme studovat a dále rozvíjet agregace dvou a více vědeckých metodologií, optimální z hlediska pozorovaných dat, vedoucí k co nejpřesnějším závěrům. S tím souvisí i vhodná agregace několika dostupných datových souborů. Hlavním cílem je využití v ekonomii, v podnikání a pojišťovnictví. Přestože vědecká společnost sleduje tyto problémy odedávna, současná situace klade nové požadavky na rychlé,...
Odděl.: SI Období: 2022 - 2024
Projekt je zaměřen na výzkum stochastických systémů v nekonečně rozměrných prostorech, obzvláště stochastických parciálních diferenciálních rovnic s nemarkovským a negaussovským náhodným šumem. Budou studovány základní vlastnosti jejich řešení, zejména existence, jednoznačnost a regularita v čase a prostoru, a dále dynamika a limitní vlastnosti jako chování v dlouhém čase, stabilita, ergodicita,...
Odděl.: SI Období: 2022 - 2024
Projekt se zabývá vývojem algoritmů aktivní diagnostiky poruch pro stochastické rozlehlé systémy diskrétní v čase. Pro dosažení spočitatelnosti algoritmů bude při jejich návrhu v některých jejich komponentách využita tenzorová dekompozice (TD). Bude se jednat o dynamické programování, které odpovídá za aktivní aspekt diagnostiky, o nelineární bayesovské odhadování, které zodpovídá za prvek učení...
Odděl.: SI Období: 2021 - 2023
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti mnohorozměrné neparametrické ekonometrie. Zejména hodláme (a) přijít s testem permutační symetrie založeném na integrovaných pořadových skórech, (b) přijít s testy založenými na nových mnohorozměrných pořadích a znaménkách, (c) popsat a modelovat mnohorozměrnou volatilitu pomocí kvantilové regrese pro vektorové závisle proměnné, (...
Odděl.: SI Období: 2020 - 2022
Jednoduché lokální zákony mohou v případě interagujících stochastických systémů vést ke složitému chování na velkých škálách. Přirozený přístup ke studiu těchto jevů vychází ze škálovacích limit a zkoumání příslušného asymptotického chování. Někdy je náhodnost přítomná i na makroskopické úrovni a motivuje tak studium náhodných spojitých modelů. V jiných případech se fluktuace projevují na...
Odděl.: SI Období: 2019 - 2021
The project is aimed at research in the field of stochastic partial differential equations (SPDEs), in particular, at the qualitative behaviour of solutions and optimal control thereof. Also, some related space-time systems (Brownian web) arising as a continuum limit of discrete random systems will be studied. More specifically, the following topics will be emphasized: 1. Non - Markovian...
Odděl.: SI Období: 2017 - 2019
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrných regresních kvantilů a souvisejících konceptů neparametrické statistiky. Zejména hodláme (a) prozkoumat využití směrových a eliptických (regresních) kvantilů pro statistickou inferenci, (b) několika způsoby zobecnit dosavadní eliptické (regresní) kvantily, (c) překonat související výpočetní problémy a implementovat...
Odděl.: SI Období: 2017 - 2019
Odděl.: SI Období: 2016 - 2018