Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

AS Seminar: Konstrukce programového vybavení pro určování dávek ozáření z mraku v blízkém okolí zdroje radioaktivního úniku

12.06.2023

Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost alternativní simulace dávek matematickým modelem s cílem určit podrobné rozložení dávkových příkonů kolem zdroje, s následnými možnými korekcemi pomocí řídkých hodnot z existujících měřících čidel. Nově zavedený model diskrétních gaussovských obláčků koresponduje se způsobem měření na čidlech a předpokládaným charakterem potenciálních radioaktivních úniků v blízkých vzdálenostech od místa úniku.

V první polovině roku 2023 byl vypracován příslušný kód pro model obláčků a byla prověřena rychlost 3-D integrace při stanovování toku fotonů (fluence) v místech čidel z jednotlivých za sebou následujících obláčků. V důsledku omezené pracovní kapacity je úloha zatím jen rozpracována, přičemž bude velmi stručně zmíněn zavedený model gaussovských obláčků, efektivnost použitých kvadraturních vzorců pro 3-D integraci při výpočtech fluence fotonů na čidlech a možnosti prověřování použitého integračního schématu.

24.05.2023 - 11:42