Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Multivariate spectral analysis of financial markets

Identifikační číslo: 
GA13-32263S
Zahájení: 
01.02.2013
Ukončení: 
31.12.2015
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové analýzy a aplikovat je pro měření procesu integrované vícerozměrné volatility na datech, které obsahují závislý šum. nově navržené odhady dále umožňují studium chování účastníků finančních trhů na různých škálách, a tim i chování na různých investičních horizontech počínaje intra-denním a několikaměsíčním konče.Druhým cílem je použít tyto nově navržené metody pro monitorování tržního rizika na různých skálách a tedy měření rizika dynamicky v čase a přes různé investiční horizonty. Třetím cílem projektu je formulovat vlnkový test pro společné skoky na finančních trzích a ekonomicky vyhodnotit vliv skoků a sppolečných skoků na prediktabilitu hustoty pravděpodobnosti výnosů. Projekt vnáší nové světlo na pochopení dynamiky finančních trhů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.01.2016 - 15:57