Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Miroslav Kárný, DrSc.

Pozice: 
Zástupce vedoucího oddělení AS
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052274
Odborné zájmy: 
adaptivní systémy, rozhodování za neurčitosti, bayesovská identifikace, slučování apriorní informace, rozhodování s více účastníky
Publikace ÚTIA: 

Výzkumné zaměření: Pokrývá koncepční, teoretické a algoritmické aspekty adaptivních systémů. Bayesovské dynamické rozhodování a jeho rozšíření, plně pravděpodobnostní návrh (PPN) rozhodovacích strategií tvoří teoretický základ jeho výzkumu. Dovedení bayesovského dynamického rozhodování do stavu, který umožní jeho obecné široké využití je dlouhodobým jednotícím cílem, občas schovaným za jednotlivými činnostmi. Projekty: Řešitel cca 20 projektů; Publikace: 1 monografie, 6 editovaných knih, cca 400 prací (z toho zhruba 100 časopiseckých) seznam od  r. 1989Vzdělání: Ing. FJFI ČVUT 1973; CSc. ÚTIA 1978; DrSc. ÚTIA, 1990; Zaměstnání: ÚTIA od 1973; Výuka: Pravděpodobnostní dynamické rozhodování (1992-, FJFI ČVUT); 14 obhájených PhD studentů; nyní na MFF UK 1; vedení mnoha studentů bakalářského a magisterského studia. Ceny: 2011 Frank Wilcoxon Prize; 2011 Outstanding Statistical Application Award of American Statistical Association; 2003, 2003 Cena ministryně MŠMT (za teorii vyvinutou v IST Projektu ProDaCTool 12058); 1992 Cena AVČR (člen týmu oceněného ya teorii nelineárního odhadování); 1981 Cena ČSAV (partner Dr. V. Peterky za teorii bayesovského odhadování); Jiné: Přidružený editor časopisu KES; člen edičních rad v International Journal of Computational Intelligence Studies, česká mutace Control Engineering, International Journal of Hybrid Intelligent Systems, Springer Series on Advanced Intelligence, (spolu)organizátor mnoha mezinárodních workshopů, viz http://www.utia.cz/AS/education/workshops, a Decision making with multiple imperfect decision makers - při 24th, 25th NIPS Conference, Whistler, Kanada 2010, Sierra Nevada Spain 2011, ECML/PKDD, Praha, 2013, 30th NIPS Conference, Barcelona, Španělsko 2016.

23.11.2022 - 13:07

Podrobnosti

Období: 2016 - 2018
Rychlý rozvoj informatiky a výpočetní techniky, spolu s dostupností mnohých, často si odporujících zdrojů informace, způsobují, že rozhodovači (jak lidé tak přístroje) jsou informačně přetíženi. Jejich nedokonalost, tj. omezené poznávací, informační a výpočetní schopnosti, je v nesouladu s rostoucí složitostí rozhodování, které musí činit při nepřesně a neúplně zadaných cílech.
Období: 2013 - 2016
Rozhodování cíleně volí akce ve shodě s danou znalostí a preferencemi. Ač by se normativně mělo za neurčitosti vždy rozhodovat bayesovsky (maximalisovat očekávaný užitek), často tomu tak není díky nedokonalosti rozhodujících účastníků, kteří věnují rozhodovací úloze omezenou pozornost.
Období: 2008 - 2011
Dynamické rozhodování promítá znalost na rozhodovací strategii, která zajišťuje dosažení cílů rozhodování. Za velmi obecných podmínek by mělo být užito bayesovské rozhodování minimalizující očekávanou ztrátu.
Období: 2006 - 2009
Získávání znalostí z rozsáhlých datových souborů nevyhnutelně zužuje informační původní informační obsah. Výsledky získávání vždy slouží následujícímu, často dynamickému, rozhodování. Jeho kvalita významně závisí na zmíněném zúžení. Tato skutečnost je zřídka respektována stávajícím rozsáhlým souborem postupů pro získávání znalostí.
Období: 2004 - 2007
Cíl 1. Rozvoj teorie implementovatelného, bayesovského, adaptivního a distribuovaného rozhodování s mnoha účastníky a mnoha cíly. To vyústí v plně pravděpodobnostní návrh adaptivních strategií respektujících měnící se prostředí a cíle účástníků. Propracuje se metodologie pro kombinaci zkušeností, pozorovaných dat, statistik a individuálních cílů. Cíl 2.

Aktuální

Absolventi

Ing. Tereza Siváková
Ing. Josef Andrýsek Ph.D.
Ing. Pavel Ettler Ph.D.
Ing. Hong Gao Ph.D.
Ing. Petr Gebouský Ph.D.
Doc. Ing. Tatiana Valentine Guy Ph.D.
Ing. Li He Ph.D.
Ing. Nathalia Khailova Ph.D.
Ing. Jan Kracík Ph.D.
Ing. Jan Schier Ph.D.
RNDr. Vladimíra Sečkárová Ph.D.
Mgr. Jan Šindelář Ph.D.
Prof. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Ing. Ludvík Tesař Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT