Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení teorie řízení

Publikace ÚTIA: 
seznam

Logo of ACT Výzkum teorie řízení má v ÚTIA dlouhou tradici. Na začátku šedesátých let minulého století přispěli jeho pracovníci k významnému rozvoji jak metod vstupně-výstupního popisu, tak i metod stavových. V sedmdesátých a osmdesátých letech dosáhli členové oddělení významných výsledků, které zavedly zcela novou oblast celosvětového výzkumu. Mezi těmito výsledky je parametrizace všech regulátorů stabilizujících danou soustavu (známa jako Youla-Kučerova parametrizace) a návrh řídicích systému pomocí polynomiálních rovnic. Od devadesátých let pak vědecké aktivity oddělení zahrnovaly výzkum od robustního řízení až po nelineární systémy.

Aplikovaný výzkum oddělení se v současnosti zaměřuje na numerické metody pro simulace a návrh systémů řízení. Dále se zabývá návrhem a implementací nových metod robotického kráčení. Robotické kráčení bylo popularizováno pro širší veřejnost zde.

Teoretický výzkum oddělení v současnosti převažuje a soustřeďuje se na analýzu řízených systémů, návrh jejich řízení a na obecnou teorii dynamických systémů. Zejména pak na:

  • Analýza a návrh robustního řízení lineárních rozlehlých a prostorově rozprostřených systémů.
  • Teoretické a numerické metody pro analýzu a návrh řízení nelineárních systémů, a to i chaotických.
  • Analýza a návrh nelineárních řídicích systémů využívajících vlastností jejich invariantních variet.
  • Topologická teorie dynamických systémů a dynamické systémy na plochách a varietách.
  • Dynamické systémy definované na složitých sítích různého typu.
23.02.2021 - 15:11

Detaily

Ing. Milan Anderle Ph.D.
Prof. RNDr. Sergej Čelikovský CSc.
Ing. Kamil Dolinský Ph.D.
Ing. Jan Ježek CSc.
Prof. Ing. Vladimír Kučera DrSc.
Mgr. Anna Lynnyk Ph.D.
Mgr. Volodymyr Lynnyk Ph.D.
Doc. Ing. Štěpán Papáček Ph.D.
Ing. Mgr. Branislav Rehák Ph.D.
Miroslava Součková
Ing. Pavel Zezula Ph.D.
Období: 2021 - 2023
Projekt je zaměřen na výzkum nových metod analýzy a syntézy nelineárních regulátorů pro pružné a řetězcovité mechanické systémy s cílem kompenzovat nebo efektivně řídit jejich kmitavé módy a mezní cykly.
Období: 2019 - 2021
Cílem projektu jsou nové postupy a metody, které umožní efektivní synchronizaci a decentralizované řízení složitých sítí, zejména pak eliminaci některých obtížně odhadnutelných vlivů, jakými jsou, například časové zpoždění, kvantizace, změna chování uzlů, ztráta spojení, apod. Konkrétně pak bude řešena problematika decentralizovaného řízení a synchronizace využívající vlastnosti tzv.
Období: 2019 - 2021
Projekt se zabývá návrhem nových algoritmů pro řízení složitých a rozsáhlých systémů za přítomnosti nelinearit, kvantizace a časového zpoždění, se zvláštním přihlédnutím k problematice řízení pomocí komunikačních sítí. Speciální pozornost je věnována systémům složeným z identických subsystémů.
Období: 2017 - 2019
Projekt se bude zabývat výzkumem nových metod návrhu podaktuovaného kráčení mechanických robotických systémů pomocí nové metodiky tzv. sladěných virtuálních holonomních omezení. V současnosti je často využívána metoda nesladěných virtuálních holonomních omezení, která má ale řadu nevýhod.
Období: 2013 - 2016
Project deals with novel advanced methods for global analysis and control design for decomposed strongly nonlinear state space dynamical models with complex interactions of their components. Focus will be made on multivalued uncertain dynamical systems, especially the multivalued systems class that might be called as the "systems of systems".
The 16th IFAC World Congress, Prague, July 3-8, 2005 , 02.06.2005
The 16th IFAC World Congress 2005 in Prague was co-organized by the Department of Control Theory. The congress is held every three years and is considered the flagship event of the IFAC Federation. The 16th IFAC World Congress took place...
25.10.2023
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Organizační výbor 20. Mezinárodní...
05.12.2021
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. C. je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a v letech 1990-1998...
12.07.2021
Milan Anderle byl oceněn cenou Best Paper Award 2021 za vynikající příspěvek (spoluautoři Prof. Sergej Čelikovský a...
18.12.2017
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, jmenovala dne 18. prosince 2017 prof. Ing....
13.11.2017
The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic...
13.11.2017
Publikace „Časově optimální řízení pro bilineární nezáporné systémy v řízení: Aplikace k magnetické manipulaci“ autorů...
03.03.2017
Ředitel ÚTIA AV ČR, v. v. i., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., udělil dne 3. března 2017 Pamětní list Prof. Ing....
20.02.2017
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., udělil dne 20.2.2017 Ing. Milanovi Anderlemu...
17.04.2016
Uznání pro Mgr. Zdeňka Berana, CSc. z oddělení Teorie řízení.
17.04.2016
Recognition for Dr. Zdenek Beran from the Department of Control Theory.
04.02.2016
Prestižní Ceny Wernera von Siemense převzali na slavnostním večeru 4. února 2016 v Betlémské kapli vítězové z řad...
31.05.2012
Petr Augusta from Department of Control Theory was awarded The Best Paper Diploma of the 13th International Carpathian...
31.12.2011
Sergej Čelikovský received SICE 2011 Award for Outstanding Paper published in
03.12.2008
Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. byl jmenován čestným hostujícím profesorem Univerzity ve Wuhanu, Čína. Wuhan je...
17.05.2006
Petr Augusta was awarded a Diploma in the Scientific Section of the XIth International Student Olympiad on Automatic...
31.12.2005
Professor Vladimír Kučera was awarded the Gold Felber medal of the Czech Technical University in 2006.
31.12.2005
In 2006, Professor Vladimír Kučera was awarded the prestigious medal Chevalier dans ľordre des Palmes Académiques...