Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vědecká oddělení

Adaptivní systémy (AS) - stránky oddělení
Adaptivní řízení, bayesovské odhadování a předpovídání; rozhodování za neurčitosti a proměnnosti (koncepce, teorie, algoritmy, programové vybavení a aplikace).

Teorie řízení (TR) - stránky oddělení
Analýza a návrh lineárních systémů včetně robustního řízení. Numerické metody pro analýzu a návrhu řídicích systémů včetně chaotických systémů. Analýza a návrh nelineárních řídicích systémů. Topologická teorie dynamických systémů a dynamické systémy na plochách a varietách.

Matematická teorie rozhodování (MTR) - stránky oddělení
Pravděpodobnostní metody v umělé inteligenci, Bayesovské sítě, Struktury podmíněné nezávislosti, Intervalové pravděpodobnosti, Variační metody, Optimalizace, Matematické metody ve výzkumu materiálů, Parciální diferenciální rovnice

Ekonometrie (E) - stránky oddělení
Stochastické modely v ekonomii a ekonometrii. Finanční ekonometrie. Reálná a monetární makroekonomika. Stochastická a dynamická optimalizace.

Zpracování obrazové informace (ZOI) - stránky oddělení
Fúze obrazu a její základní stavební bloky - registrace obrazu, vícekanálová slepá dekonvoluce a zvyšování rozlišení. Invariantní popis pro rozpoznávání deformovaných objektů, založený na teorii momentů a na lokálním popisu. Forenzní analýza fotografií. Vyhledávání obrazů založené na vizuální podobnosti. Aplikační oblasti: biomedicína, dálkový průzkum Země, astronomie, kriminalistika, restaurování umění.

Rozpoznávání obrazu (RO) - stránky oddělení
Statistické rozpoznávání s důrazem na modelování a aplikaci konečných směsí, modelování náhodných polí, pravděpodobnostní neuronové sítě a statistický výběr příznaků. Aplikace v ekonomii, automobilovém průmyslu, architektuře, medicíně a klasifikaci a zpracování textů.

Zpracování signálů (ZS) - stránky oddělení
Algoritmy pro rekurzivní identifikaci systémů, adaptivní řízení a zpracování audio, pokročilé algoritmy pro digitální zpracování signálu, paralelní algoritmy a architektury, rekonfigurovatelné systémy, programovatelná hradlová pole (FPGA) a architektury pro FPGA, dynamická rekonfigurace v FPGA, vestavěné systémy.

Stochastická informatika (SI) - stránky oddělení
Analýza statistických dat a optimální rozhodování za neurčitosti, Robustní statistické metody a jejich aplikace, Náhodné procesy a pole, Stochastické diferenciální rovnice a částicové systémy.

03.05.2024 - 09:34