Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Oddělení: SI Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum mnohorozměrné kvantilové regrese.
Oddělení: SI Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně.
Oddělení: E Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Projekt se zaměřuje na analýzu finančních časových řad v rámci dvourozměrné dlouhé paměti se zvláštním zaměřením na mocninný pokles funkce křížových korelací a důsledky pro dynamické vlastnosti takových procesů. Prvním cílem je použít tyto implikace pro konstrukci statistických testů pro rozlišení mezi krátkou a dlouho pamětí.
Oddělení: ZS Období: 2014 - 2017 Grantor: FG
PANACHE is the ENIAC KET Pilot Line project addresses subprogram 6. Design technologies and 7. Semiconductor process and integration. PANACHE project objective is to set-up a pilot line for embedded Flash technology design and manufacturing platform for the prototyping of innovative microcontrollers in Europe.
Oddělení: ZS Období: 2014 - 2017 Grantor: FG
THINGS2DO is the ENIAC KET Pilot Line project addresses subprogram 3. Energy Efficiency, 6. Design technologies and 4. Health and Ageing Socity. THINGS2DO project is focused on building the Design and Development Ecosystem for FD-SOI-technology. This technology is uniquely positioned to take advantage of some very distinct strengths of the European Semiconductor Industry.
Oddělení: MTR Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Předložený projekt je zaměřen na vývoj nových matematických modelů konstitutivního chování slitin s tvarovou pamětí. Tyto modely budou založeny na výsledcích experimentálních pozorování a budou zohledňovat vzájemnou provázanost jednotlivých mikrostrukturních procesů v těchto materiálech.
Oddělení: E Období: 2014 - 2016 Grantor:
The ability of financial markets to bear risk is central to economic welfare and stability. Growth and economic wellbeing is inhibited if financial markets are unable to transfer resources efficiently from the suppliers of liquiditz to entrepreneurs.
Oddělení: RO Období: 2014 - 2016 Grantor: GACR
Měření přesného vzhledu materialů v závislosti na směrech osvětlení a pohledu jsou klíčové pro mnoho aplikací od virtuálního návrhu interiérů, bezpečnostních visuálních simulací až po digitalizaci kulturního dědictví. Měření takových dat je však díky jejich vysoké dimenzionalitě velmi náročné na čas i technické vybavení, což výrazně omezuje jejich praktické využití.
Oddělení: ZS Období: 2013 - 2016 Grantor: MSMT
Oddělení: E Období: 2013 - 2015 Grantor:
Projekt se zabývá modelováním implikované volatility opcí jako funkce realizacní ceny a casu do splatnosti s využitím bezarbitrážních technik, kde expiracní bezarbitrážní podmínka je vyjádrena pomocí “state-price-density“ zatímco kalendární bezarbitrážní podmínka je dána monotonií celkové (implikované) variance.
Oddělení: MTR Období: 2013 - 2015 Grantor: GACR
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené, simulační nástroje pro popis procesů poškození v oblasti malých deformací v kvazikřehkých materiálech způsobených mechanickými účinky a transportem tepla a vlhkosti. Bude provedena analýza existujících kontinuálních modelů.
Oddělení: E Období: 2013 - 2015 Grantor:
Projekt se zaměřuje na studium vícerozměrné časově-frekvenční dynamiky finančních trhů pomocí spektrálních metod. Prvním cílem je formulovat nové spektrální míry variance a kovariance pomocí vlnkové analýzy a aplikovat je pro měření procesu integrované vícerozměrné volatility na datech, které obsahují závislý šum.
Oddělení: E Období: 2013 - 2015 Grantor: GACR
Projekt má za cíl teoretický a empirický výzkum vlivů, které má jednak systémový, tj. především nadnárodní finanční šok a jednak reakce na něj (na národní a nadnárodní úrovni) na chování, výkonnost a blahobyt soukromého sektoru v otevřené ekonomice. Plánujeme přitom přispět mimo jiné k odpovědím na následující otázky: (a) Který typ ekonomické integrace, tj.
Oddělení: E Období: 2013 - 2015 Grantor:
Ekonomické a finanční jevy se většinou vyvíjejí pod vlivem dvou faktorů, náhodného a druhého odpovídajícího (v jistých mezích) vnějšímu zásahu. Jelikož tento zásah musí být většinou proveden bez znalosti realizace náhodného faktoru, odpovídající optimalizační úloha obvykle závisí na náhodném faktoru prostřednictvím pravděpodobnostní míry.

Stránky